Kirurgi

Det finns två principiellt skilda typer av kirurgi som kan göras på patienter med plexusskada:

1) Reparation av själva nervskadan

 2) Operationer, som syftar till att korrigera eller minska följderna av nervskadan, när denna har läkt ut så bra som det går. Det kan handla om t.ex. förlängning av senor för att motverka stramhet och rörelseinskränkning, förflyttning av senfästen eller hela muskler för att förstärka en försvagad muskel, korrektion av felställningar i leder eller skelett. Då är det alltså inte längre fråga om att reparera nervbanor utan om operationer av mer ”ortopedisk” karaktär.

Ofta kallas nervreparationer för primär kirurgi, till skillnad mot den övriga kirurgin som då kallas sekundär kirurgi, eftersom de senare ingreppen i regel görs när nervskadan redan har läkt ut, ofta några år senare.

I den moderna kirurgiska behandlingen av plexusskador är emellertid gränsen inte längre så tydlig mellan primär och sekundär kirurgi – vid förlossningsskadorna t.ex. kan vissa typer av s.k. sekundära ingrepp behöva göras långt innan nervskadan är läkt. Det gäller fr.a. om det har uppkommit en felställning i axelleden som kan behöva åtgärdas tidigt.
Rent språkligt är det därför bättre att skilja mellan kirurgi på nerverna och övrig kirurgi men begreppet sekundär kirurgi kommer nog att leva kvar av praktiska skäl.

På många ställen i världen görs nervreparationer på en klinik och den övriga kirurgin på en annan eller t.o.m. flera andra kliniker. Vi anser att det har mycket stort värde om de olika ingreppen kan göras på ett och samma ställe så att patienten får en helhetsbedömning och att ”timingen” i kirurgin blir optimal. Kirurgin vid plexusverksamheten i Stockholm har drivits efter den principen ända sedan starten i mitten av 80-talet. Vi är samma kirurger som gör de olika typerna av opererationer.  Ingreppen görs huvudsakligen vid Södersjukhuset, men vi åker över till Astrid Lindgrens barnsjukhus för att operera de barn som är mindre än ett år. Vi opererar också tillsammans med ortoped, barn-ortoped och kärlkirurg när så behövs.

Reparation av nervskadan

Vid den svåraste typen av plexusskada är nerverna så sönderslitna att de inte självläker. Då behöver nervskadan opereras. Reparationen görs huvudsakligen med hjälp av två tekniker; nervtransplantation och / eller nervtransferering. Dessa tekniker beskrivs i avsnitten ”Allmänt om nerver / reparationstekniker”. 

 Andra typer av operationer – ”sekundär kirurgi”

Under det senaste decenniet har det skett en betydande utveckling när det gäller möjligheterna att förbättra funktionen hos fr.a. de barn och ungdomar som har kvarstående funktionsnedsättning efter förlossningsskada i plexus och därigenom även en utveckling när det gäller att förhindra bestående deformering av fr.a. axelleden till följd av nervskadan. Läs vidare om denna typ av kirurgi i avsnitten om förlossningsskadan, respektive plexusskador hos vuxna.